Regulamin serwisu Twoja Praga

§ 1. Cel regulaminu


1. Regulamin serwisu Twoja-Praga.pl stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę FOBIT Tomasz Jarosz z siedzibą przy ul. Białostockiej 9 m. 174 03-741 Warszawa, NIP 113-111-07-41 na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią serwisu Twoja-Praga.pl.

2. Regulamin obejmuje zasady zamieszczania informacji na temat miejsc i usług dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic oraz zasady udostępniania, zakładania i korzystania z profilu użytkownika kont: prywatnego i firmowego, zasady umieszczania i publicznego udostępniania treści i zdjęć w serwisie oraz zasady użytkowania forum dyskusyjnego i systemu komentarzy.


§ 2. Zasady zamieszczania informacji na temat miejsc i usług


1. Firma FOBIT Tomasz Jarosz odpłatnie udostępnia użytkownikom możliwość zamieszczania informacji na temat miejsc i usług dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic przy użyciu funkcjonalności dostępnej w serwisie Twoja-praga.pl. Zamieszczane informacje nie mogę zawierać więcej niż 3000 (trzy tysiące) znaków oraz więcej niż trzy zdjęcia o rozmiarach nie przekraczających 1,5 mb każde.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zamieszczania informacji na temat miejsc i usług dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic w serwisie Twoja-Praga.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz charakterem serwisu Twoja-Praga.pl.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu Twoja-praga.pl oraz zamieszcza w nim informacje na temat miejsc i usług dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Osoby niepełnoletnie mogą zostać użytkownikiem serwisu tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, firma FOBIT Tomasz Jarosz przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników serwisu Twoja-praga.pl.


§ 3. Zasady zakładania i korzystania z profilu.


1. W serwisie  Twoja-praga.pl istnieje możliwość zakładania i korzystania z następujących profili: konto prywatne – udostępniane wszystkim osobom fizycznym oraz konto firmowe – udostępniane osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

2. Użytkownik Profilu uzyskuje dostęp do profilu oraz usług udostępnianych w ramach profilu usług po zaakceptowaniu treści Regulaminu, wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu przesłanego na podany adres e-mail kodu aktywacyjnego.

3. Powiadomienia dotyczące korzystania z profilu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

4. Firma FOBIT Tomasz Jarosz nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Twoja-Praga.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio niniejszy regulamin oraz Polityka Prywatności. Dane osobowe użytkowników serwisu Twoja-Praga.pl będą przetwarzane przez firmę FOBIT Tomasz Jarosz w celu świadczenia usług w obrębie serwisu Twoja-praga.pl. Administratorem danych osobowych jest firma FOBIT Tomasz Jarosz. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Firma FOBIT Tomasz Jarosz zapewnia każdemu użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji. Firma FOBIT Tomasz Jarosz zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkownika.

7. Poprzez założenie profilu Konto prywatne użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w serwisie Twoja-praga.pl w szczególności obejmujących:

a) dokonywanie ocen miejsc lub usług, o których informacje zostały zamieszczone w serwisie Twoja-Praga.pl;
b) dodawanie komentarzy  w miejscach dopuszczonych przez system;
c) korzystanie z forum dyskusyjnego

8. Poprzez założenie profilu Konto firmowe użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w serwisie Twoja-praga.pl w szczególności obejmujących:

a) dodawanie informacji o miejscach i usługach dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic.
b) edytowanie zamieszczonych przez siebie informacji o miejscach i usługach dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic.
c) dokonywanie ocen miejsc lub usług, o których informacje zostały zamieszczone w serwisie Twoja-praga.pl.
d) dodawanie komentarzy  w miejscach dopuszczonych przez system.
e) korzystanie z forum dyskusyjnego.
f) dostęp do informacji o wystawionych przez system fakturach za zgłoszone przez siebie informacje o miejscach i usługach dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic.

9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z profilu oraz usług w ramach profilu dostępnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami regulaminu oraz charakterem serwisu Twoja-Praga.pl.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje profil oraz usługi dostępne w ramach profilu, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, firma FOBIT Tomasz Jarosz przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkownika serwisu Twoja-Praga.pl.

11. Firma FOBIT  Tomasz Jarosz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła do profilu osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia.

12. Firma FOBIT  Tomasz Jarosz zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu:

a) gdy użytkownik wykorzystuje profil niezgodnie z charakterem serwisu Twoja-praga.pl,
b) gdy użytkownik wykorzystuje profil niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub regulaminu oraz
c) w wypadkach określonych w § 4 ustęp 8 Regulaminu.

13. Z zastrzeżeniem § 7 ustęp 6 Regulaminu, użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia założonego w serwisie Twoja-praga.pl profilu w każdym czasie. Usunięcie profilu Konto firmowe powoduje usunięcie wprowadzonych przez użytkownika treści, w tym dodanych informacji o miejscach i usługach dostępnych na terenie dzielnic prawobrzeżnej Warszawy i okolic – bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.


§ 4. Zasady publikowania treści i zdjęć w Serwisie Twoja-Praga.pl


1. W ramach świadczenia usługi firma FOBIT Tomasz Jarosz  udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze serwisu Twoja-praga.pl oraz dostarcza oprogramowanie w celu zamieszczania i publicznego udostępniania treści i zdjęć na warunkach określonych postanowieniami niniejszego paragrafu.

2. Zamieszczać można jedynie pliki graficzne w formacie: jpeg, jpg, jpe nie przekraczające 2,5 mb.

3. Zamieszczenie treści i zdjęć w serwisie Twoja-praga.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Twoja-praga.pl użytkownik oświadcza, że zamieszczone treści i zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie Twoja-praga.pl.

5. Niedopuszczalne jest publikowanie przez użytkownika na łamach serwisu Twoja-praga.pl treści i zdjęć:

a) sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających zasady Netykiety,
b) naruszających prawem chronione dobra osób trzecich,
c) sprzecznych z charakterem serwisu Twoja-Praga.pl,
d) dotyczących działalności z zakresu: sex-shop, klub nocny, agencja towarzyska, gabinety medycyny wschodniej i naturalnej, joga, magii, wróżb, hazardu, homeopatii, dopalaczy.

6. Użytkownik publikuje treści i zdjęcia w serwisie Twoja-praga.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność. W szczególności użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie. Firma FOBIT Tomasz Jarosz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników.

7. Firma FOBIT Tomasz Jarosz zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, o których mowa w ustępie 6 niniejszego paragrafu, jak również prawo do usunięcia profilu użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia ustępu 6 niniejszego paragrafu.


§ 5. Reklamacje


1. Reklamacje na podstawie regulaminu powinny być zgłaszane niezwłocznie pisemnie na adres e-mail: info@twoja-praga.pl

Reklamacje powinny zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej);
b) przedmiot reklamacji;
c) wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

3. Firma FOBIT Tomasz Jarosz będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.


§ 6. Informacje dotyczące płatności


1. W serwisie Twoja-praga.pl udostępniane są odpłatnie następujące usługi:

a) dodanie firmy

2. W przypadku dodania nowej firmy użytkownikowi profilu Konto firmowe zostanie wystawiona i przesłana na adres e-mail podany przy rejestracji faktura pro-forma za prezentację firmy. Faktura pro-forma będzie dostępna również w panelu użytkownika. Po jej opłaceniu zostanie wystawiona faktura VAT, której oryginał zostanie przesłany na adres korespondencyjny podany przy rejestracji.

3. Ceny za poszczególne usługi dostępne w serwisie Twoja-praga.pl zamieszczone są na stronie internetowej.

4. Pełna funkcjonalność w tym aktywne hiperłącze w wybranych pakietach dodanej firmy jest dostępne po opłaceniu faktury.

5. Dodanie ogłoszeń jest bezpłatne


§ 6.1 Informacje dotyczące pakietów


1. Dodanie firmy odbywa się na podstawie wybranego pakietu. Dostepne są trzy pakiety o nazwach; BRONZE, SILVER, GOLD.

2. Każdy z pakietów oferują inną funkcjonalność oraz cene.

2.1 Pakiet BRONZE w cenie 49 zł netto zapewnia dodania firmy oraz jej promocje w katalogu (wyróżnienie z katalogu zaznaczonej przez użytkownika branży bądź kilku branż)

2.2 Pakiet SILVER w cenie 149 zł netto zapewnia dodania firmy oraz jej promocje w katalogu (wyróżnienie z katalogu zaznaczonej przez użytkownika branży bądź kilku branż) jak również aktywacje hiperłącza (linku) do strony internetowych i zgłoszonej w profilu użytkownika.

2.3 Pakiet GOLD w cenie 199 zł netto zapewnia dodania firmy oraz jej promocje w katalogu (wyróżnienie z katalogu zaznaczonej przez użytkownika branży bądź kilku branż) jak również aktywacje hiperłącza (linku) do strony internetowych i zgłoszonej w profilu użytkownika. W pakiekie tym jest równiez możliwa jednorazowa promocna na profilu fanpage Twoja Praga. O termiemie jej przeprowadzania  i jej zakresie decyduje użytkownik.


§ 7. Postanowienia ogólne


1. Firma FOBIT Tomasz Jarosz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w tym z powodu awarii.

3. Firma FOBIT Tomasz Jarosz nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu do serwisu Twoja-praga.pl spowodowaną okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.

4. Firma FOBIT Tomasz Jarosz jest uprawniona do czasowej przerwy w dostępie do serwisu Twoja-praga.pl z przyczyn technicznych. Firma FOBIT Tomasz Jarosz dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

5. Firma FOBIT Tomasz Jarosz ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w serwisie Twoja-praga.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji zdjęć oraz treści zamieszczonych w serwisie przez użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach serwisu Twoja-praga.pl.


§ 8. Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 r.

2. Firma FOBIT Tomasz Jarosz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego regulaminu na stronie serwisu Twoja-praga.pl.

4. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu użytkownik może złożyć pisemnie na adres e-mail: info@twoja-praga.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika wiążącego firmę FOBIT Tomasz Jarosz i użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.

5. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu firma FOBIT Tomasz Jarosz zakończy świadczenie usług w stosunku do danego użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 53 z 2000 r., poz. 637 ze zm.).

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia