Ruszył Warszawski Indeks Powietrza. Pomiar i prognoza na podstawie 4 punktów

01.02.2018
Miasto Warszawa oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej stworzyli narzędzie dzięki, któremu mieszkańcy stolicy zyskali dostęp do przejrzystych i intuicyjnych informacji oraz prognoz związanych z jakością powietrza. Ruszył Warszawski Indeks Powietrza.Warszawski Indeks Powietrza, czyli?

Warszawa od wielu lat konsekwentnie podejmuje zdecydowane działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Ich efekty są obiektywnie widoczne i mierzalne – narażenie na szczególnie groźny dla zdrowia pył PM2,5 systematycznie spada. Oprócz projektów związanych z wymianą i modernizacją infrastruktury, rozwojem transportu publicznego czy tworzeniem nowych terenów zieleni ważnym aspektem działań jest edukacja. Pomoże w niej również uruchomiony Warszawski Indeks Powietrza (WIP).

– Wiarygodne, miarodajne i czytelnie zaprezentowane – takie są wyniki wskazań Warszawskiego Indeksu Powietrza. Chcemy by te informacje dotarły do jak najszerszego grona warszawiaków – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W ramach WIP Politechnika Warszawska zbudowała matematyczny model służący analizowaniu i prognozowaniu poziomów indeksu powietrza. Wyniki oparte są na danych historycznych o stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza, danych meteorologicznych oraz wskaźnikowych danych o emisjach. W oparciu o te informacje na stronie wip.um.warszawa.pl prezentowane są rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

– Przygotowując metodologię indeksu oraz skalę pomiarów wykorzystaliśmy doświadczenia naszych zagranicznych kolegów. Warszawskie rekomendacje zostały oparte m.in. o Kanadyjski Indeks Zdrowotny Jakości Powietrza, Londyński Indeks Jakości Powietrza czy Europejski Indeks Jakości Powietrza – mówi dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, profesor na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

WIP podzielony jest na Warszawski Ogólny Indeks Powietrza (WIPo) oraz Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza (WIPz).

– Poziomy obu indeksów są obliczane i prognozowane dla każdej stacji monitoringu powietrza osobno. W przyszłości takie operacje będą przeprowadzane również dla dedykowanych urządzeń pomiarowych, które wejdą w skład sieci pomiarów jakości powietrza – zapewnia dr hab. inż. Artur Badyda, profesor na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Oba indeksy prezentowane są w przejrzystej formie graficznej. Użytkownik portalu wip.um.warszawa.pl wybiera, które dane interesują go najbardziej – WIPo czy też WIPz, a następnie konkretną stację pomiarową:

W obecnej fazie projektu system opiera się na danych pomiarowych pozyskiwanych ze stacji monitoringu jakości powietrza należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

– Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do nas z prośbą o instalację urządzeń pomiarowych także na ich osiedlach czy w ich dzielnicach. Wierzę, że wkrótce ich prośby zostaną wcielone w życie, a WIP wzbogaci się o nowe mierniki. Rada Miasta na pewno będzie wspierać te działania – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada cztery automatyczne punkty pomiarowe zlokalizowane w Warszawie. Dwa w Śródmieściu (przy al. Niepodległości oraz przy ul. Marszałkowskiej) oraz po jednym na Targówku (ul. Kondratowicza) i na Ursynowie (ul. Wokalna). W kolejnym etapie prac nad WIP Miasto przewiduje montaż około 100 urządzeń pomiarowych. To z kolei pozwoli na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń. Urządzenia pojawią się we wszystkich dzielnicach stolicy. Wkrótce rozpoczną się pilotażowe pomiary, które pomogą dokonać wyboru mierników optymalnych dla specyfiki Warszawy.

Co sprawdzimy w WIP?

Warszawski Ogólny Indeks Powietrza opiera się na pomiarach 1-godzinnych stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz NO2, jak również na prognozach ich wartości. Poziom WIPo w wybranym punkcie pomiarowym zależy od najwyższego stężenia spośród wymienionych zanieczyszczeń powietrza. Indeks ten prezentowany jest w czteropoziomowej skali dla danych bieżących (z poprzedniej godziny) oraz prognoz dla godzin: 06.00, 14.00, 22.00 i dla całej kolejnej doby.

Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza ma na celu przede wszystkim uwzględnienie potrzeb wrażliwych grup w kontekście wpływu jakości powietrza na ich zdrowie oraz życie. Wybrano te grupy, dla których istnieją udowodnione związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy krótkoterminowym (dobowym) narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe, a możliwością wystąpienia widocznych skutków zdrowotnych. Przy obliczaniu WIPz wykorzystuje się związki matematyczne między jakością powietrza a wzrostem ryzyka wystąpienia:

  • zaostrzenia przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci cierpiących z powodu tej choroby;
  • hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu oddechowego;
  • hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu krążenia;
  • przedwczesnego zgonu u osób starszych.

Podczas tworzenia założeń dla obliczania WIP prowadzone były konsultacje ze specjalistami z zakresu pneumonologii i alergologii oraz kardiologii z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz epidemiologii z King’s College London. To właśnie na tej uczelni opracowano Londyński Indeks Jakości Powietrza, a prof. Michał Krzyżanowski, z którym konsultowane były założenia indeksu jest jednym z najbardziej znanych i uznanych europejskich epidemiologów w zakresie problematyki jakości powietrza.

W odróżnieniu od WIPo, poziomy indeksu zdrowotnego obliczane są na podstawie 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (liczone z 12-godzinnego okresu poprzedzającego moment bieżący oraz prognozy liczonej od chwili bieżącej na kolejny okres 12-godzinny). Na stronie internetowej publikowane są dwie prognozy WIPz wraz z zaleceniami dla poszczególnych grup wrażliwych: na dzień bieżący (aktualizowane o godz. 06.00, 14.00 i 22.00) oraz na kolejną dobę.

– Mamy świadomość, że wskazania indeksu zdrowotnego mogą być dla niektórych zatrważające. Może się zdarzyć, że w sezonie zimowym przez wiele dni z rzędu będziemy notować poziomy, które np. dla dzieci z astmą czy osób z chorobami układu oddechowego będą powodować zagrożenie. To jednak powinno dać do myślenia wszystkim warszawiakom. Chcemy, aby mieszkańcy stolicy, mieli również świadomość tego, że są współodpowiedzialni za jakość powietrza – podkreśla Michał Olszewski i dodaje – Liczymy, że nasze działania wprost wpłyną na zachowania mieszkańców. Jeśli dotychczasowe apele ich nie przekonały np. do zmiany sposobu dojazdu do pracy czy sposobu ogrzewania, może zrobią to wyniki WIP.

Jak działa WIP?Indeks jakości powietrza jest liczbą wyrażającą w ustalonej skali przybliżony stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Skala jest podzielona na przedziały oznaczone kolorami i opatrzone opisem. Czym wyższa wartość indeksu, tym gorsza jest jakość powietrza. Na podstawie wskazań indeksu rozsyłane będą m.in. do komunikaty do mieszkańców o prognozowanym pogorszeniu jakości powietrza.

– Zależało nam na stworzeniu systemu, który w sposób kompleksowy, ale też czytelny dla mieszkańców będzie pozwalał im planować swoje aktywności na powietrzu – mówi Sylwia Laszuk-Postawka, naczelnik Wydziału Strategii i Informacji o Środowisku Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i dodaje – Dzięki współpracy z Politechnika udało nam się wypracować przyjazne i proste w obsłudze narzędzie, które nie tylko pokazuje jakość powietrza, ale też daje konkretny komunikat dla mieszkańców, m.in. osób starszych czy rodziców małych dzieci.

 Indeks jakości powietrza obliczany jest na podstawie średnich godzinowych lub dobowych stężeń wskaźników jakości powietrza, do których najczęściej należą pył zawieszony, tlenki azotu, tlenki siarki, ozon, tlenek węgla, czy inne substancje (w przypadku Warszawy są to pyły PM10 i PM2,5 oraz NO2). Wartości tych stężeń uzyskuje się na drodze pomiarów lub też modelowania matematycznego. Wszystkie dane są gromadzone w centralnym repozytorium.

Warto również zaznaczyć, że Warszawski Indeks Powietrza, jest narzędziem działającym w czasie rzeczywistym i prognozującym, a ostrzeżenia są wydawane na kolejny dzień tak, aby umożliwić mieszkańcom zaplanowanie aktywności z uwzględnieniem stanu jakości powietrza. To zupełnie inaczej niż w przypadku obecnych systemów powiadamiania. Tam alerty w zawiązku z przekroczeniem poziomów informowania i alarmowania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ogłaszane są już po wystąpieniu przekroczeń poprzedniego dnia.

Pierwsze komunikaty ostrzegające o pogorszeniu jakości powietrza zostały wysłane do warszawiaków w grudniu 2016 r. Wtedy wprowadzona została również bezpłatna komunikacja miejska. Dzięki współpracy ze specjalistami w zakresie jakości powietrza oraz jej wpływu na zdrowie ostrzeżenia do mieszkańców są przekazywane w przypadku prognoz wskazujących na możliwość przekroczenia kolejnego dnia dobowych stężeń pyłu PM10 wynoszących 100 μg/m3. To właśnie ten poziom pyłu został przyjęty za warszawski poziom alarmowania, natomiast 80 μg/m3  to poziom informowania o zagrożeniu.

Działania informacyjne, ale też inwestycyjne i edukacyjne prowadzone są na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego w grudniu 2015 roku przez Radę m.st. Warszawy.

Po co jeszcze WIP?
Warszawski Indeks Powietrza poza podniesieniem świadomości warszawiaków w kwestiach związanych z jakością i zanieczyszczeniami powietrza pozwoli również podejmować krótkoterminowe działania mogące szybko wpłynąć na jakość powietrza. Wśród tego typu reakcji należy wymienić m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, skierowanie na ulice polewaczek czy wydanie komunikatów z apelem o zaprzestanie spalania drewna w kominkach.

Warszawa konsekwentnie walczy z zanieczyszczeniami powietrza

Działania dotyczące poprawy, jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia, transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic. Część z tych pieniędzy Warszawa przeznacza również na wsparcie mieszkańców w indywidualnej walce o czyste powietrze. Od lat warszawiacy mogą korzystać z systemu ekodotacji m.in. na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, likwidację szamb czy unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W ubiegłym roku do tej grupy dołączyły również środki na modernizację kotłowni. Tylko w 2017 roku przy wykorzystaniu ekodotacji modernizację kotłowni przeprowadzono dla blisko 630 gospodarstw domowych. Systematycznie prowadzone jest również zazielenianie stolicy. Tylko w 2018 roku w Warszawie zasadzonych zostało 24 756 drzew oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów.


UM/IP


Wasze komentarze

64x64

Kolesław napisał:

A co z nowo rozbudowywaną przestarzałą spalarnią ? Przecież to dopiero będzie nowy truciciel dostarczający" świeżego" powietrza do centrum.
2018-02-11 21:01

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia