KS "Orzeł" w rękach miasta?

30.10.2014
Trwający od 2008 roku spór prawny dotyczący własności opuszczonych terenów KS "Orzeł" przy Podskarbińskiej powoli zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. "Na jakim etapie jest postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej nieruchomości i majątku Klubu? Jeśli sprawa rzeczywiście jest wygrana, to kiedy należy spodziewać się rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych i przywrócenia do życia toru kolarskiego oraz wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej?" - pyta w interpelacji radna Katarzyna Bernadetta Olszewska.

Tereny KS Orzeł przy Podskarbińskiej

Przegrana apelacja

Sąd w dniu 5 czerwca 2014 roku oddalił apelację KS "Orzeł" dotyczącą zasiedzenia klubu na trzech działkach o łącznej powierzchni ponad 70 tys. m2, na których znajduje się m.in. zaniedbany i wyłączony z eksploatacji tor kolarski, zabytkowa hala sportowa oraz zmodernizowany w ostatnich latach stadion lekkoatletyczny KS "Orzeł". Wnioskodawca został obciążony kosztami - łącznie 3,6 tys. zł.

Wydanie nieruchomości o krok bliżej

Urząd Dzielnicy Praga Południe w odpowiedzi na interpelacja radnej bardzo informuje "KS "Orzeł" jest samodzielnym bytem prawnym, a nie jednostką miejską, z prawem wieloletniej dzierżawy ww. terenów.

KS "Orzeł" wystąpił przeciwko Miastu na drogę sądową o przejęcie zajmowanego terenu na własność. Postępowanie zakończyło się dla niego niekorzystnie, tak w pierwszej jak i drugiej instancji. W wyniku tego Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy podejmie działania, co do dalszej obecności klubu na tym terenie, bądź wyłonieniu ewentualnego innego operatora.

Sprawą decydującą w tej kwestii będzie min. ustalenie zobowiązań finansowych KS "Orzeł" w stosunku do Miasta. Na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Prawnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wynika, że teren zajmowany przez KS „Orzeł" stanowi własność m.st. Warszawy, Klub zajmuje obecnie ten teren bezumownie.

W 2008 r. Urząd m.st. Warszawy zażądał od władz KS "Orzeł" wydania terenu, a wobec odmowy skierował do sądu pozew o wydanie.

Następnie KS "Orzeł" wystąpił do sądu o zasiedzenie zajmowanego terenu, co skutkowało zawieszeniem sprawy o jego wydanie.

Postanowieniem z dnia 15 maja 2013 r. sygn. akt: II Ns 1214/08 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe oddalił wniosek KS „Orzeł" o zasiedzenia stwierdzając, że KS „Orzeł" nie był w czasie, który chciał zaliczyć do okresu zasiedzenia samoistnym posiadaczem terenów, których zasiedzenia się domagał. Od powyższego postanowienia KS "Orzeł" złożył skargę apelacyjną.
Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie Wydział IV Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt: IV Ca 1340/13 oddalił apelację KS "Orzeł", utrzymując w mocy postanowienie sądu I instancji.

Postanowienie  Sądu okręgowego z dnia  5.06.14r.  z uzasadnieniem, zostało doręczone do Biura Prawnego Urzędu Miasta w dniu 7 sierpnia 2014 r. Nie są znane fakty, kiedy KS "Orzeł" otrzymał postanowienie z  uzasadnieniem. Należy jednak wskazać, że strona niezadowolona z orzeczenia sądu II instancji ma prawo złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, art. 398(5) kpc.

Jeżeli KS Orzeł kasacji nie złoży wówczas będzie można podjąć zawieszone postępowanie o wydanie nieruchomości, a następnie po uzyskaniu korzystnego dla Miasta wyroku, (co w świetle postanowienia oddalającego wniosek o zasiedzenie nie powinno budzić wątpliwości) objąć nieruchomości w posiadanie.

Dopiero wtedy będzie można podjąć temat przyszłości tej nieruchomości w tym, rozważyć i ustalić jej przyszłe przeznaczenie, ustalić podmiot władający, a następnie przystąpić do właściwych działań.

Od remontu toru kolarskiego ze względu na jego stan i konieczność odbudowy obiektu od podstaw (nie spełniał nowych warunków technicznych rozgrywania zawodów w kolarstwie torowym), odstąpił UKFiT oraz PZKoł. już w latach 80-tych ubiegłego wieku, realizując w zamian tor na terenie m. Pruszkowa.

Znajdująca się obok chroniona przez konserwatora zabytków hala Nowickiego wraz z hotelem znajduje się w stanie ruiny w wyniku zaniedbań klubu w latach ubiegłych i braku reakcji ówczesnych Władz miejskich, Zarząd Dzielnicy Praga-Południe jest od lat zaangażowany w ożywienie życia sportowego dzielnicy. Popierał też inicjatywy dotyczące rewitalizacji obiektów na terenie zajmowanym przez klub. Monitował w tej kwestii niejednokrotnie właściwe jednostki m.st. Warszawy, tym niemniej nie jest do chwili obecnej stroną w sprawie.

Może się tak stać jedynie w przypadku przekazania obiektu i terenów przez Radę Warszawy - Dzielnicy Praga-Południe.

Część środków na cele działalności sportowo-rekreacyjnej przyznawał ww. klubowi w minionych  latach  Zarząd  Dzielnicy,  po opinii komisji  społecznej  i w wyniku postępowania konkursowego. Ze względu na zaległości finansowe klubu w stosunku do Miasta jak i toczące się postępowanie prawne, decyzją Biura Sportu i Rekreacji klub czasowo został wyłączony z możliwości uzyskiwania takich dotacji celowych. Po ustaleniu właściciela terenów, a i być może gospodarza obiektów przez m.st. Warszawa,   Zarząd   Dzielnicy   Praga-Południe   niewątpliwie   rozpocznie   dalsze intensywne działania w poruszanych w Pani interpelacji kwestiach."

Plany KS "Orzeł"

"Klub ma również ambitne plany rozwoju. Zakładają one nowe inwestycje (zadaszenie kortów tenisowych, remont hotelu i sal sportowych, budowa w miejsce toru kolarskiego, wielofunkcyjnej hali sportowej i basenu), wzrost poziomu sportowego zawodników i organizację prestiżowych imprez sportowych" - czytamy na stronie internetowej KS "Orzeł".

Wkrótce ostateczne rozstrzygniecie

O tym, czy "Orzeł" będzie musiał wydać grunt wraz z halą i torem kolarskim ma zdecydować sąd. "W pierwszej instancji wygraliśmy, niebawem będzie wyrok drugiej instancji i również spodziewamy się wygranej" - tłumaczy Jerzy Gierszewski, rzecznik Pragi-Południe.TJ

Więcej na ten temat


Obiekty


Firmy i InstytucjeDodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia