Koordynator w Muzeum Warszawskiej Pragi

18.04.2013
Decyzją władz Muzeum Historycznego m. st. Warszawy do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego kierownika oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi pracą zespołu na Ząbkowskiej pokieruje koordynator.

Muzeum Warszawskiej Pragi w budowie
Jak już informowaliśmy, pierwszym niepokojącym sygnałem co do dalszych losów praskiego muzeum była informacja, iż gromadzone przez kilka lat zbiory i dary mieszkańców Pragi decyzją Muzeum Historycznego zostaną wywiezione z magazynów w "Koneserze" do Pałacu Kultury i Nauki. I choć dyrekcja Muzeum Historycznego zapewniała, iż zgromadzone zbiory powrócą na Pragę tak szybko jak tylko będzie to możliwe, to swój stanowczy protest i zaniepokojenie darczyńcy praskiego muzeum wyrazili niemal natychmiast, bo już w sobotnim nagraniu dla Kuriera Warszawskiego, o czym również informowaliśmy.

Poniżej zamieszczamy anonimową odpowiedź (bez podpisu), którą otrzymał Związek Stowarzyszeń Praskich w odpowiedzi na zapytanie co do działania Muzeum Historycznego m.st. Warszawy związanych z organizacją oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi i odpowiedź Jolanty Wiśniewskiej - kierownik Muzeum Warszawskiej Pragi.

Informacja o działaniach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy związanych z organizacją oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi

W 2009 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego panem Bogdanem Zdrojewskim a Prezydentem m.st. Warszawy panią Hanną Gronkiewicz-Waltz została podpisana umowa i dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozpoczęły się prace związane z organizacją na Pradze nowego oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Muzeum Warszawskiej Pragi. Otwarcie oddziału w nowej formule zaplanowano na rok 2014. Stanie się ono pierwszym muzeum prawobrzeżnej części miasta. W ramach projektu zostaną przygotowane siedziba, ekspozycja muzealna, pracownie i przestrzeń aktywności mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

Dyrekcja Muzeum Historycznego m.st. Warszawy prowadzi obecnie intensywne działania dla realizacji założeń tego ambitnego projektu.

Obecnie najważniejszym zadaniem Muzeum jest przygotowanie projektu i realizacja ekspozycji. Zadania tego nie udało się dotychczas zrealizować. Do listopada 2012 roku dwukrotnie podejmowano próbę doprowadzenia do wyboru projektu wystawy głównej oddziału. Scenariusz, który został opracowany siłami własnymi oddziału, okazał się niedostosowany do możliwości przestrzennych zabytkowych kamienic. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie głównej nagrody było niemożliwe. Projekt ekspozycji w oddziale nie był również spójny z wizją i tematem planowanej ekspozycji głównej przy Rynku. Należy zwrócić uwagę, że oddział prowadzi politykę gromadzenia zbiorów w oparciu o niezaakceptowany formalnie scenariusz ekspozycji, który został zakwestionowany przez jury konkursowe.

Pamiątki zbierane przez pracowników oddziału były dotychczas gromadzone w magazynach wynajmowanych na terenie fabryki Wódek Koneser. W związku z koniecznością zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa i odpowiednich warunków technicznych konieczne jest ich przeniesienie do nowych tymczasowych magazynów muzealnych, które są organizowane na terenie Pałacu Kultury i Nauki. Zostaną tam przeniesione wszystkie nieodpowiednio zabezpieczone zbiory Muzeum oraz te, które muszą być wyniesione z głównej siedziby Muzeum na Rynku Starego Miasta na czas jego remontu. Po wybudowaniu budynku Muzeum Warszawskiej Pragi, zbiory w części dotyczącej Pragi zostaną przeniesione do siedziby oddziału.

Obecna trudna sytuacja oddziału wymaga uporządkowania pod względem organizacyjnym i finansowym, ale nie jest w żadnej mierze przesłanką do rezygnacji z projektu „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Kierownictwo Muzeum zdecydowało się podjąć wszelkie, w tym również trudne kroki, zmierzające do koncentracji działań na przygotowaniu przyszłej ekspozycji głównej i sformułowaniu koncepcji działania nowego oddziału, tak żeby nowa placówka została otwarta w drugiej połowie 2014 roku.

Dyrekcja Muzeum zdecydowała się zrezygnować z pomieszczeń przeznaczonych na wystawy czasowe na terenie Konesera. Nie oznacza to jednak zaniechania realizacji wystaw czasowych po prawej stronie Wisły. Do czasu otwarcia siedziby głównej oddziału wystawy będą organizowane w Koneserze, przestrzeni publicznej i innych miejscach.

Jednocześnie, na czas realizacji projektu, czyli do czasu przekazania budynków wraz z ekspozycją, zostanie zatrudniony koordynator projektu „Muzeum Warszawskiej Pragi”. Zadaniem koordynatora będzie doprowadzenie do przygotowania i realizacji ekspozycji oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oddziału. Dodatkowo będzie również koordynować działania techniczne ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta -inwestorem zastępczym prac budowlanych.
 
Dotychczasowe, tymczasowe biuro oddziału będzie miejscem pracy koordynatora projektu i osób pracujących w oddziale. Po zakończeniu prac zostanie ogłoszony otwarty konkurs na kierownika
oddziału „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Wszelkich informacji udzieli Państwu Sekretariat Muzeum – sekretariat@mhw.pl

Odniesienie się Jolanty Wiśniewskiej z MWP.

W związku ze skierowaną przez Antoniego Dąbrowskiego, prezesa Związku Stowarzyszeń Praskich, prośbą o odniesienie się do otrzymanego przez niego pisma Dyrekcji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy pn. „Informacja o działaniach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy związanych z organizacją oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi”, wyjaśniam co następuje:

1. Nie jest prawdą zawarte w piśmie sformułowanie, że w roku 2009 „rozpoczęły się prace związane z organizacją na Pradze nowego oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – Muzeum Warszawskiej Pragi”. Podpisana w 2009 r. przez Prezydenta Warszawy i MKIDN umowa o dofinansowanie z funduszy UE (umowa nr POIS.11.01.00-00-00-048/08-00 z dnia 21 XI 2009) dotyczy dofinansowania inwestycji budowlanej mającej na celu adaptację nieruchomości Targowa 50/52 na siedzibę Muzeum Warszawskiej Pragi jako Oddziału MHW. Natomiast prace merytoryczne i organizacyjne rozpoczęto znacznie wcześniej i to one właśnie dopomogły do podpisania w/w umowy (zespół współpracował m.in. z Biurem Funduszy Europejskich przy kompletowaniu merytorycznej dokumentacji wniosku o 
dofinasowanie unijne).

Już w 2006 r. na podstawie Uchwały nr LXXXI/2567/2006 Rady m.st. Warszawy wprowadzono zmiany w statucie MHW, powołując w jego strukturze nowy oddział – Muzeum Warszawskiej Pragi. Powołując się na tę uchwałę w dn. 11 lipca 2007 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała zarządzenie nr 606/2007 w sprawie przekazania nieruchomości Targowa 50/52 na realizację inwestycji ogólnomiejskiej pn. „Adaptacja zespołu zabytkowego przy ul. Targowej 50/52 na Muzeum Warszawskiej Pragi”, tym samym decydując o lokalizacji przyszłej siedziby Oddziału.

Od marca 2008 r. na Pradze funkcjonuje tymczasowe biuro Muzeum Warszawskiej Pragi
O/MHW (początkowo przy ul. Targowej 45, potem przy ul. Ząbkowskiej 23/25), w którym
pracuje zespół oddziału. W ramach powierzonych obowiązków pracownicy zespołu:

  • wykonali wielostronne i wielotematyczne kwerendy w zasobach poszczególnych działów MHW oraz w zasobach innych muzeów i archiwów;
  • pracowali nad merytorycznymi założeniami Muzeum i jego ekspozycji, zgodnie z wcześniej przyjętą i konsultowaną z odpowiednimi komórkami Zarządu Miasta oraz mieszkańcami (konsultacje społeczne) koncepcją ogólną placówki;
  • prowadzili działania związane z gromadzeniem kolekcji prawobrzeżnych varsavianów, w tym przede wszystkim niezmiernie ważną dla prażan akcję zbierania pamiątek i wspomnień, do tej pory swoje pamiątki powierzyło nam prawie 300 darczyńców, do archiwum historii mówionej nagrano ponad 300 relacji i wspomnień;
  • podjęli współpracę ze środowiskami społecznymi, instytucjami samorządowymi i środowiskami akademickimi;
  • prowadzili działalność wystawienniczą (zrealizowano 16 wystaw czasowych), powołano do życia 2 serie wydawnicze (Biblioteka Prawego Brzegu i Biblioteczka MWP);
  • zorganizowali szereg spotkań tematycznych i wydarzeń (m.in. od 2008 r. mieszkańcy Warszawy tłumnie uczestniczyli w organizowanej przez nas Nocy Muzeów), brali udział w najważniejszych wydarzeniach dzielnicy (takich jak: Jarmark Floriański, Święto Ulicy Ząbkowskiej);
  • zrealizowanie szeregu trudnych i wymagających projektów, które stanowią gotowy materiał ekspozycyjny m.in.: makieta redukcyjna Pragi końca XVIII w., animacja multimedialna „Tradycje sportowe prawobrzeżnej Warszawy”, faksymile dokumentu lokacyjnego Pragi z 1648 r.– zakończone; oraz multimedialna wizualizacja opowieści Mieczysława Gajdy „Dom na Śnieżnej” - w realizacji;
Ze swoich działań zdawaliśmy sprawozdania nie tylko Dyrekcji MHW, ale były one także przekazywane władzom miejskim oraz do prowadzącego inwestycję unijną Biura Funduszy Europejskich, nie budząc żadnych zastrzeżeń, a nawet wielokrotnie zbierając wyrazy uznania. Tak więc stwierdzenie, że prace przy organizacji oddziału rozpoczęto w momencie podpisania umowy
jest niezgodne z prawdą.

2. Przygotowanie dokumentacji i organizacyjna strona zamówień mających na celu wybór wykonawcy projektu plastycznego ekspozycji stałych Muzeum Warszawskiej Pragi pozostawała w obu przypadkach po stronie odpowiednich komórek administracyjnych MHW. Sposób przeprowadzania obu zamówień (przetargu i konkursu) napotykał za każdym razem szereg trudności, które nie były powiązane z pracą zespołu oddziału. Na fakt, że nie zostały rozstrzygnięte wpłynęły: bardzo krótki czas dla wykonawców na wypracowanie konkursowej koncepcji, trudne do realizacji warunki konkursowe, np. wysoka wartość wcześniejszej realizacji, którą wykonawca musiał się wykazać, zmiany warunków konkursowych w trakcie, odwołanie i ponowne ogłoszenie zamówienia, itp. Sugerowanie, że powodem nierozstrzygnięcia wcześniej ogłoszonych zamówień publicznych jest „niedostosowany” scenariusz jest więc nadużyciem, zwłaszcza że był on wcześniej szeroko konsultowany, dostosowywany do uwag członków zespołu przygotowującego zamówienie. Ostateczna jego wersja uzyskała akceptację Dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz
nadzorującego przez szereg lat pracę merytoryczną zespołu pana Andrzeja Sołtana (jako wicedyrektora MHW i merytorycznego opiekuna zespołu). Trzeba także nadmienić, że nie jest prawdą, że scenariusz ekspozycji został zakwestionowany przez komisję. Gdyby był to decydujący czynnik dla jury – z pewnością znalazłby odzwierciedlenie w zapisie protokolarnym z posiedzeń oraz pisemnym uzasadnieniu werdyktu.

3. Dyrekcja Muzeum Historycznego jak dotąd nie podjęła rozmowy, ani też żadnej merytorycznej dyskusji nad potrzebą zmian w scenariuszu wystawy - zarówno w stosunku do kierownika Oddziału, jak i do całego zespołu. Trudno więc odnieść się do zarzutów w tym zakresie.

4. Podczas prowadzenia prac nad scenariuszem praskim i formalnym przyjęciu go przez Dyrekcję MHW obowiązywały stare założenia ekspozycji w centrali Muzeum – nie było wówczas mowy o jakiejkolwiek zmianach ani kolizji założeń obu placówek. Trzeba zaznaczyć, że wstępna koncepcja ekspozycji historycznej w Muzeum Pragi (i tematyczny układ wystawy) zostały wypracowane po wielu konsultacjach i zaakceptowane przez Dyrekcję MHW oraz współpracujące przy tworzeniu wniosku unijnego komórki miejskie już w 2008 r. 

5. Natomiast polityka gromadzenia zbiorów w Oddziale jest związana przede wszystkim z ogólną koncepcją organizowanego Muzeum, którego jednym z głównych celów jest (wedle zaakceptowanych założeń) gromadzenie i ochrona zachowanych pamiątek. Potrzeba gromadzenia eksponatów związanych z zapomnianym dziedzictwem prawobrzeżnej Warszawy leżała u podstaw decyzji powołania tej placówki do życia. Od początku pracy zespołu oddziału i funkcjonowania tymczasowego wyszukiwanie eksponatów i akcja zbierania pamiątek są jednym z najistotniejszych działań o charakterze długoplanowym (tzn. związanych z jedną z podstawowych funkcji każdej placówki muzealnej, zgodnie z ustawą o muzeach). Gromadzenie obiektów nie jest więc wyłącznie związane z planowaną ekspozycją i jej scenariuszem (choć dla ekspozycji ma duże znaczenie), ale elementem podstawowej działalności. Od grudnia 2012 r. nie dokonywano też żadnych zakupów
eksponatów dla oddziału (każdy zakup wymaga zawsze ostatecznej decyzji Komisji Zakupów
i Dyrekcji MHW).

6. Gromadzone dotychczas eksponaty, przechowywane w magazynach w Koneserze, pozostawały pod opieką zarówno Głównego Konserwatora Zbiorów, jak i Głównego Inwentaryzatora MHW. Magazyn ten miał charakter tymczasowy i miał służyć Oddziałowi jedynie do momentu zakończenia budowy siedziby przy Targowej i przeniesienia zbiorów do specjalnie w tym celu zaprojektowanych, nowoczesnych magazynów. Rozumiemy, że obecne przenosiny przyczynią się do zapewnienia im lepszego bezpieczeństwa. 

7. Informacja o tym, że Dyrekcja MHW zdecydowała się zrezygnować z pomieszczeń przeznaczonych na wystawy w Koneserze pozostaje w sprzeczności z informacją przekazaną w dalszej części, że do czasu otwarcia siedziby głównej wystawy będą organizowane w… Koneserze. Przekaz ten nie jest dla nas jasny. 

8. Program funkcjonalno-użytkowy oddziału został zapisany w przyjętym do realizacji projekcie wykonawczym związanym z realizacją inwestycji budowlanej przy Targowej, podobnie jak główne założenia ekspozycji. Dotychczasowy kierownik Oddziału uczestniczył też do tej pory (wraz z przedstawicielami Działu Inwestycji MHW) w cotygodniowych zebraniach zespołu koordynacyjnego budowy (inwestycja jest realizowana przez inwestora zastępczego, którym jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta). Czy należy rozumieć, że zatrudniony specjalnie do tego celu koordynator przejmie te funkcje?

Jako kierownik Muzeum Warszawskiej Pragi, Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, wyrażam jedynie nadzieję, że dotychczasowa praca zespołu i sam zespół – zaangażowany w pracę i do tej pory oceniany bardzo pozytywnie – zostaną docenione i niezaprzepaszczone, a sam projekt w przyszłości zostanie zrealizowany zgodnie z poczynionymi zobowiązaniami, także w odniesieniu do oczekujących na swoje Muzeum mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

Z poważaniem
Jolanta Wiśniewska

Nie dla likwidacji Muzeum Warszawskiej Pragi

Osoby, którym bliski los naszej placówki mogą dołączyć się do prowadzonej akcji na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/364617500313359


ES

Więcej na ten temat


Firmy i InstytucjeWasze komentarze

64x64

krajan napisał:

O tej grupie dyrekcji z Muzeum Historycznego, która za wszelką cenę chce rozwalić nasze muzeum, czyli Muzeum Warszawskiej Pragi, przeczytacie na www.warszawawolna.bloog.pl
2013-04-22 18:14
64x64

spostrzegawczy napisał:

Faktycznie - fetor, który unosi się nad czteroosobową dyrekcją Muzeum Historycznego jest coraz bardziej nie do zniesienia. Kiedy w końcu ten smrodek wyczują władze Warszawy. A może lepiej oddzielić Muzeum Warszawskiej Pragi od Muzeum Historycznego? Wreszcie "specjaliści" z Muzeum Historycznego (specjalnie tak ich nazywam, bo żaden z nich nie ma pojecia o muzealnictwie, a każda ich wypowiedź tylko to potwierdza) przestaną mieszać na naszej Pradze, i unikniemy wprowadzenia "tylnymi drzwiami" jakiegoś kuratora, który będzie zapewne (jak pokazał to przykład Muzeum Woli - również oddziału Muzeum Historycznego) kolesiem jednego z dyrektorów...
2013-04-20 23:25
64x64

bartolomeo82 napisał:

nie tylko kierowniczke ale Pani która się opiekuje też dostała wypowiedzenie
2013-04-20 23:12
64x64

prazanka napisał:

Proponuje wprowadzic kuratora nie nad Muzeum Warszawskiej Pragi ale nad Muzeum Historycznym. Cos tu smierdzi!
2013-04-20 10:38
64x64

ziomale z Brzeskiej napisał:

Jeśli ta "banda czworga", która tak nieudolnie próbuje rządzić Muzeum Historycznym - po pół roku swojej działalności jeszcze się nie zoriantowała, że Muzeum Warszawskiej Pragi istnieje od 2006 roku, a nie od 2009, to z czym do gości. Pewnie dlatego bali się nawet podpisać pod tym badziewiastym liścikiem do Związku Stowarzyszeń Praskich. Bo czy jest powód do chwalenia się swoją niewiedzą na temat placówki, którą dostali do wykończenia? Oni się nie podpisali, ale my znamy nazwiska tych "specjalistów od naprawy": Ewa Nekanda-Trepka (poprzednio nieudolny stołeczny konserwator zabytków, wysłana na emeryturę za doprowadzenie do zniszczenia wielu zabytków w Warszawie), Dorota Zbinkowska (radna - nomen omen - Pragi, która ciągnie z muzeum dodatkową kaskę), Jarosław Trybuś (specjalista od blokowisk) i Hubert Kowalski...
2013-04-19 22:44
64x64

PRARZANKA napisał:

OSOBY ,KTÓRE PRACUJĄ W ODDZIALE MUZEUM PRAGI ONE SĄ WDROŻONE W TEMAT I TO ICH PRACĘ DLACZEGO KTOŚ MA PRZEJĄĆ ICH STANOWISKA I PRZYPISAĆ SOBIE ICH WYSIŁEK I ZAANGAŻOWANIE.ZESPÓŁ MA DOŚWIADCZENIE W TYM CO ROBI PO CO GO ZASTĘPOWAĆ NOWYMI OSOBAMI
2013-04-19 15:23
64x64

Sprzeciw napisał:

No bo przecież, po co komu osoby, które coś pożytecznego robią przez wiele lat? Starają się, pracują ciężko, a potem i tak na ich miejsce zatrudni się przyjaciółkę/przyjaciela dyrektora i utworzy się sztuczne stanowisko z niebotyczną pensją! Szkoda tylko pasji tych ludzi pracujących w oddziale, bo teraz widocznie nikt nie patrzy na to:(!!!
2013-04-19 08:27
64x64

tylko pytam napisał:

Czyli co? Wywalą kierowniczkę oddziału Wiśniewską, bo udowodniła durniom, że są durniami? I na jej miejsce powołają spolegliwego kuratora, który zrobi wszystko, co się wylęgnie w tych pustych głowach - póki co - dyrekcyjnych?
2013-04-19 00:32

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Twoja-Praga.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii

Polub nasz fanpage i bądź na bieżąco

Polecamy

Bezpłatne ogłoszenia